درمان و پزشکی

GMP (گواهینامه اصول تولید محصول خوب)

جهت اخذ GMP (گواهینامه اصول تولید محصول خوب) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.  GMP  (شیوه های خوب تولید) چیست؟ سیستم تولید

GMP (گواهینامه اصول تولید محصول خوب)1399/7/12 13:16:59

IWA1 (استاندارد ویژه مراکز درمانی)

جهت اخذ IWA1 (استاندارد ویژه مراکز درمانی) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. IWA1 چیست؟ استاندارد بین المللی IWA1 جهت برآورده کردن

IWA1 (استاندارد ویژه مراکز درمانی)1399/7/10 12:07:58

FSSC 22000 (سیستم ایمنی مواد غذایی)

جهت اخذ گواهینامه FSSC 22000 (سیستم ایمنی مواد غذایی) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.  FSSC 22000 چیست؟ FSSC 22000 گواهینامه سیستم ایمنی

FSSC 22000 (سیستم ایمنی مواد غذایی)1399/7/10 10:19:31

OHSAS 18001 (استاندارد ایمنی حرفه ای)

جهت اخذ OHSAS 18001 (استاندارد ایزو ایمنی حرفه‌ای) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. OHSAS18001 چیست ؟ استاندارد OHSAS18001

OHSAS 18001 (استاندارد ایمنی حرفه ای)1399/7/9 9:50:48

ایزو 21500 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه)

جهت اخذ ایزو 21500 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.  ایزو ۲۱۵۰۰ چیست؟ گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ راهنمایی هایی

ایزو 21500 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه)1399/7/8 14:40:56

ایزو 27001 (استاندارد ایزو امنیت اطلاعات)

جهت اخذ ایزو 27001 (استاندارد ایزو امنیت اطلاعات) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ چیست؟ ISO 27001 تنها استاندارد بین

ایزو 27001 (استاندارد ایزو امنیت اطلاعات)1399/7/8 14:36:06

ایزو 50001 (استاندارد ایزو مدیریت انرژی)

جهت اخذ ایزو 50001 (استاندارد ایزو مدیریت انرژی) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ چیست؟ امروزه استاندارد ISO 50001 توسط اکثر سازمانها

ایزو 50001 (استاندارد ایزو مدیریت انرژی)1399/7/8 9:37:03

ایزو 10015 (استاندارد ایزو آموزش سازمان ها)

جهت اخذ ایزو 10015 (استاندارد ایزو آموزش سازمان ها) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. استاندارد ISO 10015 چیست ؟ امروزه مبحث استاندارد

ایزو 10015 (استاندارد ایزو آموزش سازمان ها)1399/7/8 8:48:18

ایزو 15189 (استاندارد ایزو آزمایشگاه طبی)

جهت اخذ ایزو 15189 (استاندارد ایزو آزمایشگاه طبی) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ چیست ؟ استاندارد بین المللی ISO 15189

ایزو 15189 (استاندارد ایزو آزمایشگاه طبی)1399/7/8 8:34:52

ایزو 13485 (استاندارد ایزو تجهیزات پزشکی)

جهت اخذ ایزو 13485 (استاندارد ایزو تجهیزات پزشکی) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ چیست؟ استاندارد ISO 13485 استانداردی

ایزو 13485 (استاندارد ایزو تجهیزات پزشکی)1399/7/8 8:28:44

ایزو 10002 (استاندارد ایزو مشتری مداری)

جهت اخذ گواهینامه ایزو 10002 (استاندارد ایزو مشتری‌مداری) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ چیست ؟ استاندارد ISO 10002

ایزو 10002 (استاندارد ایزو مشتری مداری)1399/7/8 8:14:41

ایزو 10004 (استاندارد ایزو رضایت مشتری)

جهت اخذ ایزو 10004 (استاندارد ایزو رضایت مشتری) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.  ایزو ۱۰۰۰۴ چیست ؟ استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ مفاد

ایزو 10004 (استاندارد ایزو رضایت مشتری)1399/7/7 21:04:00

ایزو 10668 (استاندارد ایزو ارزش گذاری برند)

جهت اخذ ایزو 10668 (استاندارد ایزو ارزش‌گذاری برند) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. ایزو ۱۰۶۶۸ (ارزش گذاری برند) چیست؟ ایزو ۱۰۶۶۸ استانداردی

ایزو 10668 (استاندارد ایزو ارزش گذاری برند)1399/7/7 20:50:46

ایزو 45001 (استاندارد ایزو ایمنی و سلامت)

جهت اخذ ایزو 45001 (استاندارد ایزو ایمنی و سلامت) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت سلامت و ایمنی

ایزو 45001 (استاندارد ایزو ایمنی و سلامت)1399/7/12 14:00:17

ایزو 14001 (استاندارد ایزو زیست محیطی)

جهت اخذ گواهینامه ایزو 14001 (استاندارد ایزو زیست محیطی) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. گواهینامه ISO 14001 چیست؟ استاندارد ISO 14001

ایزو 14001 (استاندارد ایزو زیست محیطی)1399/7/7 11:55:40

ایزو 9001

جهت اخذ گواهینامه ایزو 9001 ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱  استاندارد بین

ایزو 90011399/7/7 11:48:08