بانک ها

IWA2 (استاندارد ویژه مراکز آموزشی)

جهت اخذ IWA2 (استاندارد ویژه مراکز آموزشی) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.  IWA2 چیست؟(استاندار IWA2) استاندارد IWA2 به مراکزی در حوزه

IWA2 (استاندارد ویژه مراکز آموزشی)1399/7/10 12:29:51

ایزو 21500 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه)

جهت اخذ ایزو 21500 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.  ایزو ۲۱۵۰۰ چیست؟ گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ راهنمایی هایی

ایزو 21500 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه)1399/7/8 14:40:56

ایزو 27001 (استاندارد ایزو امنیت اطلاعات)

جهت اخذ ایزو 27001 (استاندارد ایزو امنیت اطلاعات) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ چیست؟ ISO 27001 تنها استاندارد بین

ایزو 27001 (استاندارد ایزو امنیت اطلاعات)1399/7/8 14:36:06

ایزو 10015 (استاندارد ایزو آموزش سازمان ها)

جهت اخذ ایزو 10015 (استاندارد ایزو آموزش سازمان ها) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. استاندارد ISO 10015 چیست ؟ امروزه مبحث استاندارد

ایزو 10015 (استاندارد ایزو آموزش سازمان ها)1399/7/8 8:48:18

ایزو 29990 (استاندارد ایزو کیفیت آموزش)

جهت اخذ ایزو 29990 (استاندارد ایزو کیفیت آموزش) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. ISO 29990 چیست؟ ISO 29990 یک استاندارد مدیریت کیفیت برای

ایزو 29990 (استاندارد ایزو کیفیت آموزش)1399/7/8 8:42:26

ایزو 21001 (استاندارد ایزو مراکز آموزشی)

جهت اخذ ایزو 21001 (استاندارد ایزو مراکز آموزشی) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. ایزو ۲۱۰۰۱ چیست؟ دنیای آموزش به سرعت در حال

ایزو 21001 (استاندارد ایزو مراکز آموزشی)1399/7/8 8:23:33

ایزو 10002 (استاندارد ایزو مشتری مداری)

جهت اخذ گواهینامه ایزو 10002 (استاندارد ایزو مشتری‌مداری) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ چیست ؟ استاندارد ISO 10002

ایزو 10002 (استاندارد ایزو مشتری مداری)1399/7/8 8:14:41

ایزو 10004 (استاندارد ایزو رضایت مشتری)

جهت اخذ ایزو 10004 (استاندارد ایزو رضایت مشتری) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.  ایزو ۱۰۰۰۴ چیست ؟ استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ مفاد

ایزو 10004 (استاندارد ایزو رضایت مشتری)1399/7/7 21:04:00

ایزو 10668 (استاندارد ایزو ارزش گذاری برند)

جهت اخذ ایزو 10668 (استاندارد ایزو ارزش‌گذاری برند) ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. ایزو ۱۰۶۶۸ (ارزش گذاری برند) چیست؟ ایزو ۱۰۶۶۸ استانداردی

ایزو 10668 (استاندارد ایزو ارزش گذاری برند)1399/7/7 20:50:46

ایزو 9001

جهت اخذ گواهینامه ایزو 9001 ایزوکیا آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد. اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱  استاندارد بین

ایزو 90011399/7/7 11:48:08